תקנון חולצות בית ספר

H&O - תקנון חולצות בית ספר

אייץ' אנד או רשתות אופנה (2003) בע”מ ("רשת H&O") מודיעה בזאת על פעילות מכר חולצות בית ספר לילדים ונוער בהתאם לתקנון המפורט להלן:

 1. מבוא
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה.
 • בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
 • החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינן לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.
 • מונחים, מושגים או ביטויים בתקנון זה שלא הוגדרו, יפורשו על פי הנהוג והמקובל בענף האופנה.
 1. תקופת הפעילות
 • תקופת הפעילות הינה החל מיום 1.7.2021 ועד ליום 31.8.2021 (כולל), ובהתאם למפורט בתקנון זה ("תקופת הפעילות").
 • רשת H&O שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות ו/או לבטלו מכל סיבה שתראה לה סבירה לעניין זה, בכל עת, באמצעות הודעה שתפרסם בחנויות החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה ו/או בכל דרך אחרת, ולא תשמע ו/או תתקבל כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד רשת H&O ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
 1. מתכונת הפעילות

במהלך תקופת הפעילות יוכלו הקונים לרכוש בחנויות הפיזיות ובאתר הסחר של החברה   5 חולצות בית ספר, שרוול קצר במידות 6-18 במחיר של 5 חולצות ב 39.90 ₪ כולל הדפסת סמל בית ספר מתנה.  בנוסף, יוכלו הקונים לרכוש 3 חולצות שרוול קצר במידות  S-XLב 49.90 ₪ בלבד.

 

 1. תנאי הפעילות
 • לרשת H&O הזכות לשנות את תנאי הפעילות ו/או להפסיקו ו/או לקצר את תקופת הפעילות ו/או להאריך את תקופת הפעילות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש, וזאת מבלי לפגוע או לגרוע מזכויות או התחייבויות שנוצרו קודם לשינוי.
 • הפעילות הינה עד גמר המלאי או עד סיום תקופת הפעילות, המוקדם מביניהם.
 •  ללא הטבות/הנחות/קופונים נוספות לחברי מועדוני הלקוחות של רשת H&O ו/או כוחות הבטחון.
 • בפעילות ישתתפו חולצות בית ספר במידות 6-18 שרוול קצר בלבד וחולצות בית ספר שרוול קצר מידות S-XL
 • הדפסה חינם, לסמלים הקיימים בסניף ו/או באתר
 • סמל אחד לחולצה
 • צבע ההדפסה של חולצת בית הספר אינו לבחירה. צבע ההדפסה מופיע בעת בחירת צבע החולצה, מיקום הדפסת הסמל על גבי החולצה בחזה שמאל
 • בהזמנות מהאתר העלות אינה כוללת משלוח
 • פריט בודד של חולצה שרוול קצר מידה 6-18 הוא 90 ₪
 • פריט בודד של חולצה שרוול קצר מידה S-XL הוא 29.90 ₪
 • מוגבל ל 20 פריטים ללקוח
 • בסניפים תשלום במזומן ו/או כרטיס אשראי בלבד
 • באתר התשלום בכרטיס אשראי ו/או פייפאל
 1. שונות
 • אין באמור בתקנון זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן.
 • תקנון זה מגבש את מכלול הזכויות והחובות בנוגע לפעילות בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל מצג ו/או הבטחה ו/או התחייבות שנעשו, אם נעשו, בין בכתב ובין בעל פה על ידי רשת H&O או מי מטעמה בקשר עם הפעילות, ובכלל זה כל פרסום אחר, בכתב או בעל פה, בכל אמצעי תקשורת, יגברו הוראות תקנון זה בלבד.
 • למען הסר ספק יובהר כי רשת H&O או מי מטעמה לא יחויבו בכל מקרה על ידי הצהרות, הסברים, מצגים ופרשנויות בעל פה או בכתב של עובדי רשת H&O ו/או כל אחר מטעמה, וכן גם לא על ידי כאלה שנכללו בעיתונות, בעלוני שיווק ו/או בכל אמצעי פרסום או המחשה אחרים, אלא אך ורק על פי האמור במפורש בתקנון זה.
 • רשת H&O שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי הפעילות כולה או חלק/ים ממנה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, וללא צורך במתן הודעה מוקדמת.